AFET เดินสายเผยแพร่ความรู้การซื้อขายล่วงหน้าและการบริหารความเสี่ยง ให้กับผู้ประกอบการยางและผู้สนใจทั่วไปใน 3 จังหวัด สุราษฎร์ นครศรีฯ และ สงขลา (หาดใหญ่)
เมื่อวันที่ 18 -20 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ผ่านมา ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) สำนักงานตลาดกลางยางพารา และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ร่วมกันจัดสัมมนาในหัวข้อ “รู้ราคายางล่วงหน้า ลดความเสี่ยงได้อย่างไร” โดยมีวิทยากรที่ร่วมบรรยาย ได้แก่ คุณมนยศ วรรธนะภูติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและวางแผน และคุณภาณุรัตน์ ตั้งบรรเจิดสุข ผู้ชำนาญการฝ่ายการตลาด พร้อมทีมงานจาก AFET และบริษัท ทีเอเอ ฟิวเจอร์ส จำกัด (TAA) เข้าร่วมการสัมมนาพร้อมให้คำปรึกษาด้านการลงทุนด้วย โดยได้จัดขึ้นใน 3 จังหวัดได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ตลาดกลางยางพารา จ.สุราษฎร์ธานี (18 ก.พ.) โรงแรมเมืองลิกอร์ จ. นครศรีธรรมราช (19 ก.พ.) และโรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ แอนด์ รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (20 ก.พ.) ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากตลาดกลางยางพาราทั้ง 3 แห่งได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และหาดใหญ่ และ ธ.ก.ส. สาขานครศรีธรรมราช และสาขาหาดใหญ่ ในการเชิญชวนลูกค้าและผู้ใช้บริการเข้าร่วมฟังบรรยายในกิจกรรมดังกล่าวรวมกว่า 200 ท่าน โดยผู้เข้าฟังสัมมนาประกอบด้วย ผู้ประกอบการยางพารา อาทิ เกษตรกร ผู้รวบรวมยาง อีกทั้งมีตัวแทนจากธนาคารและตลาดกลางเข้าร่วมด้วย ซึ่งให้ความสนใจและได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมาก

สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากกลไกการซื้อขายล่วงหน้าในบริหารความเสี่ยงราคายางพาราที่มีความผันผวน ตลอดจนการวางแผนการผลิตและซื้อขายอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีการแนะนำวิธีการอ่านราคาซื้อขายล่วงหน้าจากหน้าจอที่ได้มีการติดตั้งไว้ ณ ธ.ก.ส. และตลาดกลาง พร้อมให้ผู้ฟังได้ร่วมกิจกรรมทดลองซื้อขายล่วงหน้า (Trading Simulation) เป็นการสร้างความคุ้นเคย และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการซื้อขายเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ตัวแทนจาก AFET ได้เข้าเยี่ยมชมพร้อมทั้งมอบคู่มือการอ่านข้อมูลราคาให้กับ ธ.ก.ส. และตลาดกลางยางพารา เพื่อให้ลูกค้าและผู้ใช้บริการสามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากราคาล่วงหน้าที่ได้ติดตั้งและเผยแพร่ไว้